ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Загрузить Повідомлення з ЕЦП

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКЕ КОТЛОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ» (надалі за текстом – Товариство)
(код за ЄДРПОУ 31631883, місцезнаходження: 61184, м. Харків, вул. Родникова, буд. 3, кв. 115)

 

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться «22» квітня 2019 року о 16.00 за адресою: пр. Московський, 299А, кімн.3.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 15.15, час закінчення реєстрації – 15.45.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 15.04.2019р.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Обрання голови та секретаря зборів.
 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
 4. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 5. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Звіт Ревізора Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізора.
 7. Затвердження річного звіту Товариства.
 8. Обрання (переобрання) Ревiзора Товариства у зв’язку з закінченням строку повноважень.
 9. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018р.. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, строку, порядку та способу виплати дивідендів.
 10. Попереднє  надання згоди на вчинення  значних  правочинів,  які  можуть  вчинятися Товариством  протягом  одного року з дати прийняття такого рішення.

 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Директором:

 1. Обрати Лічильну комісію у складі 1 особи голови Лічильної комісії – Устинової Ганни Миколаївни.
 2. Обрати Голову зборiв — Пугача Олександра Михайловича, секретаря зборiв – Лихольота Анатолiя Михайловича.
 3. Бюлетені для голосування засвідчуються під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом на кожній сторінці Голови Реєстраційної комісії, який видає бюлетень відповідному акціонеру (його представнику).
 4. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос.
 5. Затвердити звіт Директора Товариства про результати господарської діяльності за 2018 рік.
 6. Затвердити звіт та висновки Ревізора щодо результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
 7. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
 8. Переобрати Ревiзора Товариства у зв’язку з закінченням строку повноважень.
 9. Затвердити прибуток, отриманий Товариством у 2018р. у сумі 1019,9 тис.грн. Затвердити розмір дивідендів у сумі 1209,5тис.грн., у т.ч. за рахунок прибутку, отриманого у 2018 році 911,7 тис.грн. та частину нерозподіленого прибутку за попередні роки 297,8 тис.грн. Датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства визначити 14 травня 2019 року.

Строк  виплати дивідендів: з 20 травня2019 року по 20 серпня2019 року.
Порядок та спосіб виплати дивідендів:  виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі безпосередньо акціонеру здійснюється грошовими коштами через касу Товариства, або за заявою акціонера, належна йому сума дивідендів, перераховується  на поточний (картковий) рахунок акціонера, вiдповiдно до кiлькостi належних йому акцій на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства, складеним станом на 15 травня2019р.

 

 1. Попередньо надати згоду Директору Товариства Ліфшицю В.Д. щодо вчинення   значних правочинів з виконання проектно-конструкторських, пуско-налагоджувальних, монтажних робіт, а також виготовлення та поставки котельного обладнання, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк. Гранична сукупна вартість правочинів 30 000,00 тис. грн.

 

       Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування  показників Період
Звітний Попередній
Усього активів 79690 58997
Основні засоби (за залишковою вартістю) 5985 6212
Запаси  17303 7330
Сумарна дебіторська заборгованість 36275 13991
Гроші та їх еквіваленти 10632 23231
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1318 298
Власний капітал  1466 446
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 148 148
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 575 1058
Поточні зобов’язання і забезпечення 77649 57493
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1020 55
Середньорічна кількість акцій (шт.)  1475 1475
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 691,53 37,29

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 1475 штук, кількість голосуючих акцій 1475 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.kepua.org.

До проведення загальних зборів з документами, необхіднимі для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитися за наявності документу, що посвідчує особу акціонера, в робочі дні Товариства (з понеділка по п’ятницю)  з 9-00 до 15-00 год. за адресою: м. Харків, пр. Московський, 299А, кімн.3, а в день проведення загальних зборів — за місцем їх проведення, відповідальна особа – директор Товариства. Довідки за тел.

758-62-08

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надслається директором Товариства акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

 

Директор                                                                              В.Д. Ліфшиць