Річна інформація емітента цінних паперів 2011р.

Титульний аркуш звіту

 

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
  Директор  
(посада)
                 
(підпис)
      Ліфшиць Володимир Давидович     
(прізвище, ім’я, по батькові
керівника)
МП

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік
1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента
       ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКЕ КОТЛОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента
       Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
       31631883
1.4. Місцезнаходження емітента
       61184, -, Харківська обл., , р-н., м. Харків, вул. Роднікова, буд.3, кв.115
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
       (057) 758-62-07, 758-62-08
1.6. Електронна почтова адреса емітента
       kotloen@vl.kharkov.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2012
2.2. Річна інформація опублікована у 80 Бюлетень. Цінні папери України. 30.04.2012
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.kepua.org в мережі Інтернет

 

Завантажити весь звіт (формат html)