Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКЕ КОТЛОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ»

1.2. Організаційно-правова форма : Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 31631883

1.4. Місцезнаходження : 61184, м. Харків, вул. Роднікова, буд. 3, кв. 115

1.5. Міжміський код, телефон та факс : (057) 758-62-07, 758-62-08

1.6. Електронна поштова адреса : kotloen@vl.kharkov.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.kepua.org

1.8. Вид особливої інформації : Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення :

У зв’язку з новою редакцією Статуту 27.04.2012 року на Загальних зборах акціонерів (протокол № 27/04) відбулись наступні зміни у складі посадових осіб емітента:

відкликаний з посади Голови ревізійної комісії, яку обіймав протягом 10 років, та обраний на посаду Ревізора, строком на 3 роки, Пугач Олександр Михайлович (фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), володіє часткою у статутному капіталі емітента – 8 %, раніше обіймав посади: інженер у відділі головного конструктора, інженер-конструктор, керівник конструкторського відділу, голова ревізійної комісії.

відкликаний з посади члена ревізійної комісії, яку обіймав протягом 10 років, Лихольот Анатолій Михайлович (фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), володіє часткою у статутному капіталі емітента – 8 %.

відкликаний з посади члена ревізійної комісії, яку обіймав протягом 10 років, Бірбасов Євген Григорович (фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), володіє часткою у статутному капіталі емітента – 8 %.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини вищезазначені особи не мають.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Директор В.Д. Ліфшиць