Повiдомлення

26.04.2017

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

читать

Повiдомлення

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

читать

Повiдомлення

20.03.2017

Черговi загальнi збори акцiонерiв — 21.04.2017г.

читать

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

20.04.2016

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

читать

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

30.04.2015

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

читать

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

29.04.2015

Річна інформація емітента цінних паперів 2014р.

читать

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

02.06.2014

Річна інформація емітента цінних паперів 2013р.

читать

Річна інформація емітента цінних паперів 2012р.

08.05.2013

Скачать файл: Річна інформація емітента цінних паперів 2012р.

читать

Річна інформація емітента цінних паперів 2011р.

08.05.2012

Титульний аркуш звіту     Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Директор   (посада)                   (підпис)       Ліфшиць Володимир Давидович      (прізвище, ім’я, по батькові керівника) МП   Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості   1.1. [...]

читать

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

04.05.2012

1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКЕ КОТЛОБУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ» 1.2. Організаційно-правова форма : Приватне акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 31631883 1.4. Місцезнаходження : 61184, м. Харків, вул. Роднікова, буд. 3, кв. 115 1.5. Міжміський код, телефон та факс : (057) 758-62-07, 758-62-08 1.6. Електронна поштова адреса : kotloen@vl.kharkov.ua [...]

читать